Salgs- og Leveringsbetingelser for Dinjulekalender ApS

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Dinjulekalender ApS, og tiltrædelse af salgs- og leveringsbetingelserne er en forudsætning for at kunne købe ydelser/varer der tilbydes af Dinjulekalender ApS.

Dinjulekalender ApS forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår til enhver tid og uden forudgående meddelelse. I tilfælde af en ændring skal de gældende salgs- og leveringsbetingelserne være rets- gyldige på datoen for købet af julekalenderen.

Alle brugere og købere erklærer, at de er juridisk myndige til at indgå kontrakt og bruge app’en i henhold til nærværende vilkår.

Generelle oplysninger

Dinjulekalender ApS Stjernepladsen 5, 5. 1.
9000 Aalborg
CVR-nr.: 42280542
Email: Support@dinjulekalender.dk

Dinjulekalender ApS leverer online julekalendere, hvor køberne af kalenderen hver dag i perioden 01. december til og med den 24. december får tildelt et gavekort/rabatkode der kan anvendes hos en af de Partnere, der samarbejder med Dinjulekalender ApS.

DEFINITIONER
Køber:
betyder en person, der køber en julekalender.

Begunstiget: betyder en person, fra en køber får overdraget gavekort/rabatkode, og derefter kan benytte gavekortet/rabatkoden.

Gavemodtager: Når en person køber en julekalender som gave til en anden person vil der i forbin- delse med købet blive sendt en mail med en kode med Gavemodtageren. Gavemodtageren vil ved udnyttelse af gaven selv skulle oprette sig som bruger, og når oprettelsesprocessen er gennemført og

salgs- og leveringsbetingelser m.m. er accepteret af Gavemodtageren og Gavemodtageren anvender den unikke kode han har fået tilsendt, så vil pengene for kalenderen blive hævet på gavegiverens konto.

Listen over partnere og tjenesteudbydere af gavekort/rabatkoder er tilgængelig direkte på www.dinjulekalender.dk.

Gavekortene/rabatkoderne: De gavekort/rabatkoder, som fremkommer ved åbning af hver sær- skilte låge. Gavekortene/rabatkoderne har ingen pålydende værdi, og kan kun benyttes hos vores Partnere. Gavekortene/rabatkoderne giver kun adgang til den viste ydelse/produkt hos vores Partne- re, der tildeles Køberen/Gavemodtageren af julekalenderen ved åbning er hver særskilte låge. Der er mulighed for at videregive gavekortene/rabatkoderne til en anden navngiven person eller juridisk person. Hvert gavekort/rabatkode kan kun benyttes 1 gang, og ved videregivelse af gavekor- tet/rabatkoden er det alene modtageren af gavekortet/rabatkoden, der kan benytte gavekor- tet/rabatkoden. Der kan til gavekortene/rabatkoderne være knyttet særskilte vilkår for benyttelse f.eks. i form af anvendelse på udvalgte produkter eller lignende. Vilkår for hvert enkelt gave- kort/rabatkode vil fremgå af julekalenderen.

Partner: Betyder den samarbejdspartner, som Dinjulekalender ApS har udvalgt, og som leverer ydelser, hvor det tildelte gavekort/rabatkode kan benyttes af Køber eller af den Begunstigede.

Part eller Parter: Betyder Køberen og/eller den Begunstigede og/eller Dinjulekalender ApS alt efter konteksten.

1 Generelle vilkår og betingelser for køb og brug af produkter fra Dinjulekalender ApS

Køberen kan foretage køb af julekalenderen ”Dinjulekalender” via app’en ”dinjulekalender” i Apples app-store og GooglePlay store.

  • -  Køber skal angive kontaktoplysninger.

  • -  Køber kan vælge at afgive oplysning om køn og alder, der vil blive benyttet i forbindelse med optimering af de ydelser, der leveres af Dinjulekalender samt for at sikre relevante til- bud i kommende versioner af Dinjulekalender. Samtykke til benyttelse af disse oplysninger kan til enhver tid tilbagekaldes.

  • -  Køber opretter en konto i app’en ”dinjulekalander”, der giver adgang til et personligt bru- gerområde i app’en, hvor Køber/brugeren kan administrere de gavekort/rabatkoder, der til- deles i Dinjulekalender, herunder videregive gavekortet til en Begunstiget.

  • -  Når der er foretaget køb af en julekalender har brugeren en adgang til at benytte de gave- kort/rabatkoder, der tildeles. Hvert gavekort/rabatkode kan kun benyttes 1 gang.

  • -  Når Køber ønsker at benytte gavekortet/rabatkoderne kan Køber benytte disse ved at bruge det link, som fremgår af app’en Dinjulekalender og derigennem gøre brug af det tildelte ga- vekort/rabatkode. Køber kan dog også benytte gavekortet/rabatkoden ved selv at tilgå den relevante Partners hjemmeside/webshop.

- Dinjulekalender videregiver ikke dine kontaktoplysninger til Partnerne. Partnerne vil dog ved benyttelse af gavekortet/rabatkoden kunne se, at købet stammer fra et gave- kort/rabatkode, som er udstedt gennem Dinjulekalender.

Køber garanterer, at alle de oplysninger, som han eller hun giver til Dinjulekalender ApS, er nøjag- tige, opdaterede og ikke vildledende. Han eller hun påtager sig at opdatere disse oplysninger via sit personlige område i tilfælde af ændringer. Køberen er orienteret om og accepterer, at oplysninger, der angives med henblik på oprettelse eller opdatering af hans eller hendes konto, udgør dokumen- tation på hans eller hendes identitet.

Køberen skal også sikre, at det personlige logon og den personlige adgangskode, der tilknyttes hver Køber ved brug af og oprettelse af profil gennem app’en ikke videregives til andre.

Enhver handling, der udføres med Købers logon og adgangskode, vil blive anset for at være udført af ham eller hende, og Køberen vil være eneansvarlig for sådanne handlinger.

Køberen holder derfor udtrykkeligt Dinjulekalender ApS skadesløs i tilfælde af tredjeparters mis- brug eller svigagtig brug af elementer i hans eller hendes identifikation eller hans eller hendes kon- to. I tilfælde af tab, tyveri eller anden svigagtig brug af Købers logonoplysninger eller adgangskoder skal Køberen øjeblikket give Dinjulekalender ApS meddelelser herom med henblik på at få standset den uretmæssige brug.

Bekræftelsen af købet af en Julekalender ved Dinjulekalender ApS skal finde sted efter accept af disse Salgsvilkår, hvilket effektueres ved at sætte et flueben i feltet ”accept af salgs- og leveringsbe- tingelser”. Salget betragtes først som endeligt, efter at Dinjulekalender ApS har accepteret den an- vendte betalingsmåde og modtaget den fulde købesum.

For så vidt angår betalinger via bankkort, vil kontrakten først være endeligt opfyldt ved modtagelse af betalingen fra banken.

Ved endelig validering af ordren sender Dinjulekalender ApS en ordrebekræftelse på e-mail til Kø- beren, der indeholder alle relevante oplysninger vedrørende nævnte ordre. Ved at udskrive og/eller beholde denne e-mail har Køber en måde at dokumentere sin ordre på.

2 Pris og betalingsbetingelser

Dinjulekalender ApS modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, PayPal, MobilePay & ApplePay. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når købet er foreta- get. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolg- te/udgåede varer.

3 Ydelse, ansvar og reklamationsret

Dinjulekalender ApS er alene ansvarlig for, at Køber har adgang til den købte online julekalender, samt at Køber/Gavemodtager får tildelt 1 gavekort/rabatkode, hver dag i perioden fra og med den

01. december til og med den 24 december i købsåret. Dinjulekalender ApS ansvar er derfor begræn- set til Dinjulekalender ApS’ status som agent, hvor Partneren forbliver eneansvarlig for de varer, tjenester eller ydelser Køber/den Begunstigede køber hos Partnerne ved benyttelse af gavekorte- ne/rabatkoderne.

Såfremt der er tekniske problemer med indløsning af gavekortet/rabatkoden, er det et forhold, der skal løses direkte mellem Køber/den begunstigede og Partneren, idet Dinjulekalender ApS’ ansvar er begrænset til at sikre, at der hver dag i perioden leveres et gavekort/rabatkode når kalenderlågen åbnes.

Såfremt der ikke leveres et gavekort/rabatkode ved åbning af lågen, er Dinjulekalender ApS forplig- tet til at sikre, at Køber på anden vis f.eks. via e-mail modtager et gavekort/rabatkode til den pågæl- dende partner.

I tilfælde af at det ikke er muligt for Dinjulekalender ApS at levere et gavekort/rabatkode er Køber berettiget til at modtage refusion af 1/24 af købesummen for julekalenderen.

Vores reklamationsret gælder udelukkende for fejl/mangler som kan tilskrives platformen som ejes og drives af Dinjulekalender ApS. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i "rimelig tid" efter du har opdaget mang- len/fejlen.

Ved reklamationer bedes du kontakte: Dinjulekalender ApS
Stjernepladsen 5, 5. 1.
9000 Aalborg

MAILADRESSE: Support@dinjulekalender.dk

Dinjulekalender ApS har kun ansvar for at levere et gavekort/rabatkode, som kan benyttes ved en Partner. Partneren er ansvarlig for levering af tjenester, ydelser eller varer der købes hos Partneren ved benyttelse af gavekortet/rabatkoden, og enhver tvist mellem Køber/den begunstigede og Partne- ren skal løses direkte mellem parterne. Dinjulekalender ApS har ikke ansvar for de varer, tjenester eller ydelser, der bestilles hos Partnerne.

Der foretages ikke refusion vedrørende gavekort/rabatkoder, der ikke benyttes indenfor gyldigheds- perioden.

4 Fortrydelsesret

Julekalenderen fra DinJulekalender ApS er levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fy- sisk medium. Køb af Julekalenderen forudsætter dit forudgående udtrykkelige samtykke og aner- kendelse af, at du som Køber dermed mister din fortrydelsesret, når du har afgivet din ordre og gen- nemført betaling af købesummen, idet julekalenderen leveres og gavekortene/rabatkoderne bliver aktiveret i samme forbindelse, hvorved udførelsen påbegyndes/produktet er leveret.

  1. 5  Levering

  2. 6  Gyldighedsperiode for gavekort

De gavekort/rabatkoder, der leveres af Dinjulekalender ApS har hver især særskilte udløbsdatoer. De specifikke udløbsdatoer vil tydeligt fremgå af hvert enkelte gavekort/rabatkode. Udnyttes gave- kortet/rabatkoden ikke inden dens respektive udløbsdato, anses gavekortet/rabatkoden for udløbet. Det påhviler alene Køber/den Begunstigede at være opmærksom på og overholde de af hvert gave- kort/rabatkode respektive udløbsdatoer. Dinjulekalender ApS kan ikke tilpligtes at foretage refusi- on, erstatning eller lignende i tilfælde af, at gavekortet/rabatkoden ikke udnyttes inden den anførte udløbsdato.

7 Brug af gavekort/rabatkode

Kalenderen er tilgængelig, så snart oprettelse og bekræftelse af brugeren og accepten af handelsbe- tingelser er sket, og der er foretaget betaling af købesummen.

Gavekortene/rabatkoderne aktiveres på betalingstidspunktet. Et gavekort/rabatkode kan ikke bruges, hvis den ikke er blevet aktiveret. I tilfælde af et problem med aktivering af gavekortet/rabatkoden skal dokumentation på køb af Julekalenderen (e-mail med ordrebekræftelse) sendes til Dinjuleka- lender ApS for at opnå aktivering af gavekortet/rabatkoden. Gavekortene/rabatkoderne bliver til- gængelige dag for dag i Dinjulekalender med et gavekort/rabatkode per dag i perioden 01. decem- ber til 24. december.

Når gavekortet/rabatkoderne skal benyttes kan det ske ved at klikke på det aktiveringslink der er unikt for hver enkelt gavekort/rabatkode, hvorefter Køber eller den Begunstiges viderestilles til Partnerens webside, hvor gavekortet/rabatkoden kan benyttes i forbindelse med køb af produkter eller tjenesteydelser hos Partneren. Køber/den Begunstigede kan dog også selv tilgå Partneres hjemmeside/webshop for derigennem at gøre brug af gavekortet/rabatkoden. Begrænsninger i an-

vendelse af gavekortet/rabatkoden som f.eks. fastsatte produktkategorier eller lignende vil fremgå af den meddelelse, der gives ved tildeling af gavekortet/rabatkoden.

Gavekortet/rabatkoden:

– Kan kun bruges 1 gang i løbet af dets gyldighedsperiode;
– Kan ikke ombyttes til et andet gavekort;
– Kan kun benyttes ved den Partner, der har udstedt eller hvortil gavekortet/rabatkoden henviser; – Kan ikke fornys.

Gavekortene/rabatkoderne giver adgang til varer/ydelser, der kan variere fra én Partner til en anden. Hvert gavekort/rabatkode er kun gyldig til en enkelt Partner.

8 Rettigheder

Alle rettigheder til det digitale produkt Dinjulekalender tilhører Dinjulekalender ApS.
Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge eller på anden måde distribuere pro- duktet, hverken privat eller kommercielt.

Gengivelse af nogle eller alle dokumenter, der er udgivet på Webstedet, er derfor udelukkende til- ladt med blik på oplysningsformål og er kun til privat og personlig brug.

Alle immaterielle rettigheder forbundet med og tilknyttet denne Webstedet og App’en er ejet af Dinjulekalender ApS eller hvem der end måtte have fået licens hertil. Dinjulekalender ApS er inde- haver af ejendomsretten til alle nuværende og fremtidige immaterielle rettigheder knyttet til Din- julekalender, herunder bl.a. samtlige varemærker, ophavsrettigheder, logoer, andre forretningsken- detegn, domænenavne, goodwill, know-how samt andre rettigheder knyttet dertil eller afledt heraf.

Alt indhold i Dinjulekalender (med undtagelse af personlige informationer indtastet af Kø- ber/brugeren) herunder men ikke begrænset til tekst, software, kodning, design, grafik, billeder, lyd, musik, interaktive funktioner samt alt andet indhold er Dinjulekalender ApS’ ejendom. Enhver brug af Dinjulekalender ApS’ immaterielle ejendom kræver forudgående skriftligt accept fra Dinjuleka- lender ApS.

9 Lovvalg og afgørelse af tvister

Disse Generelle Vilkår og Betingelser og den aftale, der blev indgået på tidspunktet for afgivelsen af en ordre på en julekalender fra Dinjulekalender ApS, herunder spørgsmål, der vedrører deres gyldighed, fortolkning, opfyldelse eller fortrydelse er underlagt dansk lov.

Klager bedes fremsendt til Dinjulekalender ApS på mail: Support@dinjulekalender.dk

Såfremt der ikke findes en mindelig løsning mellem parterne, kan Køberen og den Begunstigede indgive en klage hos det danske Center for klageløsning på adressen Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller online på www.naevneneshus.dk og efterfølgende til forbrugerklagenævnet.

10 Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside eller via app’en ”Dinjulekalen- der”, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

Navn E-mailadresse

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapoli- tik for Dinjulekalender ApS, der også kan findes her på siden. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.