background image
Logo

DinJulekalender

Salgs- og leveringsbetingelser for Dinjule-kalender ApS

Sidst opdateret

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ydelser fra Dinjulekalender ApS, og til-trædelse af salgs- og leveringsbetingelserne er en forudsætning for at kunne købe ydelser/varer der tilbydes af Dinjulekalender ApS.

Dinjulekalender ApS forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår til enhver tid og uden forudgående meddelelse.

Alle brugere og købere erklærer, at de er juridisk myndige til at indgå kontrakt og bruge app’en i hen-hold til nærværende vilkår.

Generelle oplysninger Dinjulekalender ApS 9000 Aalborg CVR-nr.: 42280542 Email: Support@dinjulekalender.dk Dinjulekalender ApS leverer online julekalendere, hvor køberne af kalenderen hver dag i perioden 01. december til og med den 24. december får tildelt et gavekort/rabatkode der kan anvendes hos en af de Partnere, der samarbejder med Dinjulekalender ApS.

DEFINITIONER Køber: betyder en person, der køber en julekalender.

Begunstiget: betyder en person, fra en køber får overdraget gavekort/rabatkode, og derefter kan be-nytte gavekortet/rabatkoden.

Gavemodtager: Når en person køber en julekalender som gave til en anden person vil der i forbindelse med købet blive sendt en mail med en kode med Gavemodtageren. Gavemodtageren vil ved udnyttelse af gaven selv skulle oprette sig som bruger, og når oprettelsesprocessen er gennemført og salgs- og leveringsbetingelser m.m. er accepteret af Gavemodtageren og Gavemodtageren anvender den unikke kode han har fået tilsendt, så vil pengene for kalenderen blive hævet på gavegiverens konto. Listen over partnere og tjenesteudbydere af gavekort/rabatkoder er tilgængelig direkte på www.dinjulekalender.dk.

Gavekortene/rabatkoderne: De gavekort/rabatkoder, som fremkommer ved åbning af hver særskilte låge. Gavekortene/rabatkoderne har ingen pålydende værdi, og kan kun benyttes hos vores Partnere. Gavekortene/rabatkoderne giver kun adgang til den viste ydelse/produkt hos vores Partnere, der tilde-les Køberen/Gavemodtageren af julekalenderen ved åbning er hver særskilte låge. Der er mulighed for at videregive gavekortene/rabatkoderne til en anden navngiven person eller juridisk person. Hvert gavekort/rabatkode kan kun benyttes 1. gang, og ved videregivelse af gavekortet/rabatkoden er det alene modtageren af gavekortet/rabatkoden, der kan benytte gavekortet/rabatkoden. Der kan til gavekortene/rabatkoderne være knyttet særskilte vilkår for benyttelse f.eks. i form af anvendelse på udvalgte produkter eller lignende. Vilkår for hvert enkelt gavekort/rabatkode vil fremgå af julekalenderen.

<u>Partner:</u> Betyder den samarbejdspartner, som Dinjulekalender ApS har udvalgt, og som leverer ydelser, hvor det tildelte gavekort/rabatkode kan benyttes af Køber eller af den Begunstigede.

<u>Part eller Parter:</u> Betyder Køberen og/eller den Begunstigede og/eller Dinjulekalender ApS alt efter konteksten.

1. Generelle vilkår og betingelser for køb og brug af produkter fra Dinjulekalender ApS. Køberen kan foretage køb af julekalenderen ”Dinjulekalender” via app’en ”dinjulekalender” i Apples app-store og GooglePlay store.

  • Køber skal angive kontaktoplysninger.

  • Køber kan vælge at afgive oplysning om køn og alder, der vil blive benyttet i forbindelse med optimering af de ydelser, der leveres af Dinjulekalender samt for at sikre relevante tilbud i kommende versioner af Dinjulekalender. Samtykke til benyttelse af disse oplysninger kan til enhver tid tilbagekaldes.

  • Køber opretter en konto i app’en ”dinjulekalander”, der giver adgang til et personligt bruger-område i app’en, hvor Køber/brugeren kan administrere de gavekort/rabatkoder, der tildeles i Dinjulekalender, herunder videregive gavekortet til en Begunstiget.

  • Når der er foretaget køb af en julekalender har brugeren en adgang til at benytte de gave-kort/rabatkoder, der tildeles. Hvert gavekort/rabatkode kan kun benyttes 1 gang.

  • Når Køber ønsker at benytte gavekortet/rabatkoderne kan Køber benytte disse ved at bruge det link, som fremgår af app’en Dinjulekalender og derigennem gøre brug af det tildelte gave-kort/rabatkode. Køber kan dog også benytte gavekortet/rabatkoden ved selv at tilgå den relevante Partners hjemmeside/webshop.

  • Dinjulekalender videregiver ikke dine kontaktoplysninger til Partnerne. Partnerne vil dog ved benyttelse af gavekortet/rabatkoden kunne se, at købet stammer fra et gavekort/rabatkode, som er udstedt gennem Dinjulekalender. Køber garanterer, at alle de oplysninger, som han eller hun giver til Dinjulekalender ApS, er nøjagtige, opdaterede og ikke vildledende. Han eller hun påtager sig at opdatere disse oplysninger via sit person-lige område i tilfælde af ændringer. Køberen er orienteret om og accepterer, at oplysninger, der angives med henblik på oprettelse eller opdatering af hans eller hendes konto, udgør dokumentation på hans eller hendes identitet.

Køberen skal også sikre, at det personlige logon og den personlige adgangskode, der tilknyttes hver Køber ved brug af og oprettelse af profil gennem app’en ikke videregives til andre. Enhver handling, der udføres med Købers logon og adgangskode, vil blive anset for at være udført af ham eller hende, og Køberen vil være eneansvarlig for sådanne handlinger.

Køberen holder derfor udtrykkeligt Dinjulekalender ApS skadesløs i tilfælde af tredjeparters misbrug eller svigagtig brug af elementer i hans eller hendes identifikation eller hans eller hendes konto. I til-fælde af tab, tyveri eller anden svigagtig brug af Købers logonoplysninger eller adgangskoder skal Køberen øjeblikket give Dinjulekalender ApS meddelelser herom med henblik på at få standset den uretmæssige brug.

Bekræftelsen af købet af en Julekalender ved Dinjulekalender ApS skal finde sted efter accept af disse Salgsvilkår, hvilket effektueres ved at sætte et flueben i feltet ”accept af salgs- og leveringsbetingelser”. Salget betragtes først som endeligt, efter at Dinjulekalender ApS har accepteret den anvendte betalingsmåde og modtaget den fulde købesum.

For så vidt angår betalinger via bankkort, vil kontrakten først være endeligt opfyldt ved modtagelse af betalingen fra banken. Ved endelig validering af ordren sender Dinjulekalender ApS en ordrebekræftelse på e-mail til Køberen, der indeholder alle relevante oplysninger vedrørende nævnte ordre. Ved at udskrive og/eller beholde denne e-mail har Køber en måde at dokumentere sin ordre på.

2. Pris og betalingsbetingelser Dinjulekalender ApS modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, PayPal, MobilePay & ApplePay. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når købet er foretaget. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

3. Ydelse, ansvar og reklamationsret Dinjulekalender ApS er alene ansvarlig for, at Køber har adgang til den købte online julekalender, samt at Køber/Gavemodtager får tildelt 1 gavekort/rabatkode, hver dag i perioden fra og med den 01. december til og med den 24. december i købsåret. Dinjulekalender ApS’ ansvar er derfor begrænset til Dinjulekalender ApS’ status som agent, hvor Partneren forbliver eneansvarlig for de varer, tjenester eller ydelser Køber/den Begunstigede køber hos Partnerne ved benyttelse af gavekorte-ne/rabatkoderne. Såfremt der er tekniske problemer med indløsning af gavekortet/rabatkoden, er det et forhold, der skal løses direkte mellem Køber/den Begunstigede og den pågældende Partner, idet Dinjulekalender ApS’ ansvar er begrænset til at sikre, at der hver dag i perioden leveres et gavekort/rabatkode når kalenderlågen åbnes.

Såfremt der ikke leveres et gavekort/rabatkode ved åbning af lågen, er Dinjulekalender ApS forpligtet til at sikre, at Køber på anden vis f.eks. via e-mail modtager et gavekort/rabatkode til den pågældende partner.

I tilfælde af at det ikke er muligt for Dinjulekalender ApS at levere et gavekort/rabatkode er Køber berettiget til at modtage refusion af 1/24 af købesummen for julekalenderen.

Vores reklamationsret gælder udelukkende for fejl/mangler som kan tilskrives platformen som ejes og drives af Dinjulekalender ApS. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndte-ring af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i "rimelig tid" efter du har opdaget manglen/fejlen.

Ved reklamationer bedes du kontakte: Dinjulekalender ApS 9000 Aalborg MAILADRESSE: Support@dinjulekalender.dk

Dinjulekalender ApS har kun ansvar for at levere et gavekort/rabatkode, som kan benyttes ved en Partner. Partneren er ansvarlig for levering af tjenester, ydelser eller varer der købes hos Partneren ved benyttelse af gavekortet/rabatkoden, og enhver tvist mellem Køber/den begunstigede og Partneren skal løses direkte mellem parterne.

Dinjulekalender ApS har ikke ansvar for de varer, tjenester eller ydelser, der bestilles hos Partnerne. Der foretages ikke refusion vedrørende gavekort/rabatkoder, der ikke benyttes indenfor gyldighedsperioden.

4. Fortrydelsesret Julekalenderen fra DinJulekalender ApS er levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium. Køb af Julekalenderen forudsætter dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du som Køber dermed mister din fortrydelsesret, når du har afgivet din ordre og gennemført betaling af købesummen, idet julekalenderen leveres og gavekortene/rabatkoderne bliver aktiveret i samme forbindelse, hvorved udførelsen påbegyndes/produktet er leveret.

5. Levering Kalenderen er tilgængelig, så snart oprettelse og bekræftelse af brugeren og accepten af handelsbetin-gelser er sket, og der er foretaget betaling af købesummen.

6. Gyldighedsperiode for lågerne De gavekort/rabatkoder/gaver, der leveres af Dinjulekalender ApS har hver især særskilte udløbsdatoer. De specifikke udløbsdatoer vil tydeligt fremgå af hvert enkelte gavekort/rabatkode/gaver. Udnyttes gavekortet/rabatkoden/gaverne ikke inden dens respektive udløbsdato, anses gavekortet/rabatkoden/gaverne for udløbet. Det påhviler alene Køber/den Begunstigede at være opmærksom på og overholde de af hvert gavekort/rabatkode respektive udløbsdatoer. Dinjulekalender ApS kan ikke tilpligtes at foretage refusion, erstatning eller lignende i tilfælde af, at gavekortet/rabatkoden/gaverne ikke udnyttes inden den anførte udløbsdato.

7. Brug af gavekort/rabatkode/gave Gavekortene/rabatkoderne aktiveres på betalingstidspunktet. Et gavekort/rabatkode/gave kan ikke bruges, hvis den ikke er blevet aktiveret. I tilfælde af et problem med aktivering af gavekortet/rabatkoden/gaven skal dokumentation på køb af Julekalenderen (e-mail med ordrebekræftelse) sendes til Dinjulekalender ApS for at opnå aktivering af gavekortet/rabatkoden. Gavekortene/rabatkoderne bliver tilgængelige dag for dag i Dinjulekalender med et gavekort/rabatkode per dag i perioden 01. december til 24. december.

Når gavekortet/rabatkoderne/gaverne skal benyttes kan det ske ved at klikke på det aktiveringslink der er unikt for hver enkelt gavekort/rabatkode/gave, hvorefter Køber eller den Begunstiges viderestilles til Partnerens webside, hvor gavekortet/rabatkoden/gaven kan benyttes i forbindelse med køb af produkter eller tjenesteydelser hos Partneren. Køber/den Begunstigede kan dog også selv tilgå Partneres hjemmeside/webshop for derigennem at gøre brug af gavekortet/rabatkoden/gaven. Begrænsninger i anvendelse af gavekortet/rabatkoden som f.eks. fastsatte produktkategorier eller lignende vil fremgå af den meddelse, der gives ved tildeling af gavekortet/rabatkoden/gaven.

Gavekortet/rabatkoden/gaven:

  • Kan kun bruges 1. gang i løbet af dets gyldighedsperiode.
  • Kan ikke ombyttes til et andet gavekort;
  • Kan kun benyttes ved den Partner, der har udstedt eller hvortil gavekortet/rabatkoden/gaven henviser;
  • Kan ikke fornys.

Gavekortene/rabatkoderne/gaverne giver adgang til varer/ydelser, der kan variere fra én Partner til en anden. Hvert gavekort/rabatkode/gave er kun gyldig til en enkelt Partner.

Køber/Begunstiget gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der kan forekomme særskilt omkostninger i forbindelse med indløsning af en rabatkode/gavekort/gave hos en Partner, herunder eksempelvis i form af transport- og leveringsomkostninger. Sådanne eventuelle meromkostninger er et forhold mellem Køber/Begunstiget og den pågældende Partner og er således Dinjulekalender ApS uvedkommende.

8. Rettigheder Alle rettigheder til det digitale produkt Dinjulekalender tilhører Dinjulekalender ApS. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Gengivelse af nogle eller alle dokumenter, der er udgivet på Webstedet, er derfor udelukkende tilladt med blik på oplysningsformål og er kun til privat og personlig brug.

Alle immaterielle rettigheder forbundet med og tilknyttet denne Webstedet og App’en er ejet af Din-julekalender ApS eller hvem der end måtte have fået licens hertil. Dinjulekalender ApS er indehaver af ejendomsretten til alle nuværende og fremtidige immaterielle rettigheder knyttet til Dinjulekalender, herunder bl.a. samtlige varemærker, ophavsrettigheder, logoer, andre forretningskendetegn, domæne-navne, goodwill, know-how samt andre rettigheder knyttet dertil eller afledt heraf.

Alt indhold i Dinjulekalender (med undtagelse af personlige informationer indtastet af Kø-ber/brugeren) herunder men ikke begrænset til tekst, software, kodning, design, grafik, billeder, lyd, musik, interaktive funktioner samt alt andet indhold er Dinjulekalender ApS’ ejendom. Enhver brug af Dinjulekalender ApS’ immaterielle ejendom kræver forudgående skriftligt accept fra Dinjulekalender ApS.

9. Refusionsadgang / tilfredshed 9.1Såfremt Køber/Begunstiget ikke indløser eller deler mindst 3 rabatkoder/gavekort efter udløb af samtlige 24 gavekorts/rabatkoders gyldighedsperiode, kan Køber ved skriftlig henvendelse til Dinjulekalender ApS anmode om refusion af den betalte købesum.

9.2Ovenstående er ikke et udtryk for, at Dinjulekalender kan stilles til ansvar for skuffede for-ventninger til gavekort/rabatkoder. Der er således tale om en helt særlig adgang til refusion, såfremt Køber/Begunstiget ikke opnår en for Dinjulekalender ApS ønsket tilfredshed.

9.3 Adgangen til refusion i henhold til ovenstående bortfalder ved den tidligste af følgende tids-punkter: • 5 dage efter udløb af gyldighedsperiode på sidste gavekort/rabatkode • 1 måned efter 24. december i det pågældende købsår.

9.4 Anmodning om refusion sker ved udfyldelse af refusionsformularen på Dinjulekalender ApS’ hjemmeside.

10. Lovvalg og afgørelse af tvister Disse Generelle Vilkår og Betingelser og den aftale, der blev indgået på tidspunktet for afgivelsen af en ordre på en julekalender fra Dinjulekalender ApS, herunder spørgsmål, der vedrører deres gyldighed, fortolkning, opfyldelse eller fortrydelse er underlagt dansk lov.

Klager bedes fremsendt til Dinjulekalender ApS på mail: Support@dinjulekalender.dk

Såfremt der ikke findes en mindelig løsning mellem parterne, kan Køberen og den Begunstigede indgive en klage hos det danske Center for klageløsning på adressen Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller online på www.naevneneshus.dk og efterfølgende til forbrugerklagenævnet.

11. Persondatapolitik For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside eller via app’en ”Dinjulekalender”, har vi brug for følgende oplysninger om dig: Navn Adresse Telefonnummer E-mailadresse

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Dinjulekalender ApS, der kan læses her www.dinjulekalender.dk/docs/cookie-og-privatlivspolitik. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Hvis du har afgivet samtykke behandler vi med henblik på optimering af de rabatkoder der tilbydes i Dinjulekalender tillige de af dig afgivne oplysninger om køn og alder.